Elektrisitet – Ord og symboler

AC (Alternating current) = Vekselstrøm: Elektrisk strøm som skifter retning periodisk, og like mye strøm går i begge retninger langs en leder. Har symbolet (~). Vekselstrøm er den strømmen vi har i hjemmet.

DC (Direct current) = Likestrøm: Elektrisitet der spenningen holdes i en retning i motsetning til vekselstrøm. Har symbolet (=) . Batterier er likestrømsspenningskilder. Likestrøm brukes i industrielle prosesser, for eksempel ved produksjon av aluminium og ved opplading av bilbatterier. Det eksisterer også elektriske kraftoverføringslinjer over store avstander basert på likestrøm. Vekselstrøm kan omdannes til likestrøm ved hjelp av en likeretter.

AC/DC: Symbol som betyr at for eksempel en lyspære med dette symbolet kan benyttes både på vekselstrøm og likestrøm så lenge spenningen Volt (V) er korrekt.

Ampere: (A) Enhet for elektrisk strøm. Se strømstyrke.

Armatur: Holder eller innsats, eventuelt med skjerm, for lyspærer og lysrør. Armatur finnes med og uten tenningselektronikk (ballast).

Batteri: En spenningskilde.

Bioenergi: En samlebetegnelse på energi som utvinnes fra organisk materiale fra samtiden i motsetning til fossilt brensel. For eksempel fra planteprodukter (ved), gjødsel, skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk avfall. Bioenergi ansees for å være en fornybar energikilde, mens fossil energi regnes som ikke-fornybar lagerressurs.

CE: CE (Communauté Européenne) er et felles europeisk merke og betyr at utstyret oppfyller europeiske sikkerhetskrav.

Elektrisk energi (E): Energi betyr «evnen til å utføre et arbeid», og er lik produktet av effekt og tid. Elektrisk energi angis ofte i Kwh (Kilowatt timer). Energi = Effekt x tid, ( E= P x t).

For eksempel: Hvor mye koster bruke en lampe på 600 w i 8 timer dersom prisen på en kwh er 90 øre? (90 øre pr kwh er kun et eksempel. Strømprisene varierer hele tiden)

Svar: E=P x t = 600 W x 8 t = 4800 Wh =4,8 Kwh

Energien koster 4,8 x 0,90 = 4,32 kr

Elektrisk lys: Lys som frembringes av elektrisk energi.

Elektrisk isolator: Materiale som ikke leder strøm, eller leder strøm veldig dårlig, for eksempel porselen og glass.

Elektroner: Negativt ladde partikler rundt en positivt ladet atomkjerne. Elektroner som beveger seg skaper et elektromagnetisk felt.

Elektrisk ladning: Har symbolet Q. En ladning er fysiske egenskaper ved atomers elektroner og protoner. Det finnes 2 typer; Elektroner har negativ ladning og protoner har positiv. Like ladninger frastøter hverandre, mens ulike ladninger tiltrekker hverandre. Det kreves energi for å separere dem. Elektrisk ladning måles i Coulomb (C). Elektronene frastøtes av minuspolen og tiltrekkes av plusspolen. Når det settes på en spenning fra en spenningskilde over en elektrisk leder, vil det elektriske feltet drive ladningene i én retning gitt av deres polaritet.

Elektrisk krets: betegnelse for et sammenhengende strømløp som dannes ved sammenkobling av elektriske energikilder (batterier, nettdrevne strømforsyninger og signalkilder) og elektriske komponenter og apparater. (Store norske leksikon).

Elektrisk leder: Et materiale som har lav motstand mot elektrisk strøm. Det leder strøm godt, for eksempel metaller som gull, kobber og aluminium fordi de har ett eller flere elektroner løst bundet til atomet. I de fleste stoffer kan ikke elektronene bevege seg fritt, men i noen stoffer kan de ytterste elektronene løsrive seg og bevege seg fritt mellom atomene istedenfor å være bundet til atomene. Elektronene beveger seg i vilkårlige retninger. Slike stoffer kalles elektriske ledere.

Elektrisk strøm måles normalt på tre måter:

  • Strømstyrke: Har symbolet I, (for intensitet). Måles i Ampere (A). Elektrisk strøm er elektriske ladninger i bevegelse, og enheten for elektrisk ladning er Coulomb (C). Strømstyrken gjennom en elektrisk leder er én Ampere når mengden elektrisk ladning som passerer gjennom et tverrsnitt av lederen er 1 Coulomb per sekund. 1 coulomb = 1/0,160 217 663 4 × 1018 elementærladninger. På vanlig måte ser tallet slik ut: 1 Ampere = 6 250 000 000 000 000 000 elementærladninger pr sekund. Ampere kan måles med et amperemeter.
  • Spenning: Har symbolet U. Måles i Volt (V) . Spenning er den elektriske kraften som brukes til å drive elektrisiteten («dytte elektronene») gjennom en elektrisk krets. Spenning er potensiell energi. Hvis husets spenning er 220-240 V, vil det si at den totale spenningen som elektrisk utstyr kan bruke er 240 V fordelt på alle kretsene i huset. Spenning kan måles med et voltmeter. Den elektriske spenningen vi måler er spennings-forskjellen mellom to punkter i en elektrisk krets.
  • Effekt : Har symbolet P . Måles i Watt (W) eller i Kilowatt (Kw) og er et mål på energi som overføres fra en form til en annen i løpet av et bestemt tidsrom. Måles med et wattmeter. Effekt er et produkt av spenning og strømstyrke. Jo større spenning, jo mindre strøm trengs for å overføre energien. Du kan måle effekt ved å gange spenning (Volt) og strømstyrke (Ampere) med hverandre. Effekt= spenning x strømstyrke ( P= U x I)

Elektrisk strøm kan defineres som: I = q/ t

I: Strømstyrke i ampere (A)

q: Elektrisk ladning i coulumb (C)

t: Tid målt i sekunder (s)

Enfas/enkeltfas: Enfasesystem brukes til overføring av elektrisk energi når mindre kraft er nødvendig og der det kjøres små belastninger. I enfasesystem strømmer strømmen gjennom en leder, men enfasetilførselen krever to ledninger (en fase og en nøytral) for å fullføre kretsen.

Faseledning: En av to eller tre ledninger for transport av elektrisk energi.

Frekvens: Det antall svingninger vekselstrømmen gjennomfører per. sekund. Frekvensen måles i hertz (Hz), som er definert som 1 svingning per sekund. Vanlig vekselstrøm i Norge har en frekvens på 50 Hz.

Jording: Jording er en sikkerhetsmekanisme mot skader på kroppen ved bruk av elektrisk strøm. Når et apparat er jordet sørger vi for at overflaten på apparatet er koblet via en leder til jord. Dersom vi tar på en overflate som er strømførende vil strømmen lettere gå igjennom jordledningen enn gjennom kroppen vår. Når en strømførende overflate ikke er jordet har ikke strømmen noen annen vei å gå enn gjennom kroppen vår. Jordet og ujordet utstyr skal ikke blandes i samme rom/område. Det er fordi man ikke skal kunne berøre et ujordet elektrisk utstyr som har en jordfeil, og et jordet elektrisk utstyr, for da vil kroppen bli jordforbindelsen mellom det utstyret som ikke er jordet og det som er jordet og dermed utsettes for strømgjennomgang.

Symboler for isolering:

Klasse 1 (I): Produktet er jordet. Det kreves at tilførselsledningen også må være jordet.

Klasse 2 (II) : Produktet er dobbeltisolert og det kreves ikke en sikkerhets-forbindelse til jord.

Klasse 3 (III): Produktet får sin forsyning fra en separat/sikker lavspenningskilde. Spenningen er lav nok til at en person trygt kan komme i kontakt med det uten risiko for elektrisk støt.

Joule (J): Uttales jul. Måleenhet for energi. En Joule er lik den energien som avgis av 1 watt effekt i løpet av 1 sekund (1 Ws) . 1 joule er også lik den energimengden som kreves for å flytte noe mot en kraft på 1 newton over en distanse på 1 meter (1 Nm).

Kilowatt (Kw): Hvis et apparat har stått på lenge nok til å bruke 1000 watt, har det brukt en kilowatt.

Kilowattimer (kWh) = Angir strømforbruk. Én kWh/kilowattime er 1000 watt brukt i en time.

Koblingsskjema: Et kart over en strømkrets med bestemte symboler for de ulike komponentene i kretsen.

Protoner: Positivt ladde partikler i en kjerne.

Relé: En elektrisk komponent (elektrisk styrt bryter) som brukes til å kontrollere en elektrisk strøm. Med en liten styrestrøm kan en styre en stor hovedstrøm.

Resistans: Har symbolet R. Hindring av den elektriske strømmen kalles for resistans. For eksempel gummi og plast har svært stor resistans, i motsetning til kobber som leder strøm svært godt. Måleenheten for resistans eller motstand er Ohm (Ω). Resistansen i en leder er lik forholdet mellom spenningen over og strømmen gjennom lederen. Enheten Ohm er det samme som Volt/Ampere. Resistans kan måles med et Multimeter; apparatet kan også måle strøm og spenning. Sammenhengen mellom strøm og spenning i en krets er definert i Ohms lov:

  • Spenning = Resistans x Strøm ( U=R x I)
  • Resistans = Spenning / Strøm (R = U / I)
  • Strøm = Spenning/ Resistans ( I = U / R)

Sikring: Hindrer at det går for stor strøm i ledninger. For eksempel en tynn metalltråd som smelter når strømmen blir for stor, eller en bryter som skrur seg av når temperaturen blir for høy i lederne.

Statisk elektrisitet: betyr «stillestående» elektrisitet, eller elektroner som ligger i ro. Ting blir statisk elektriske når de enten mister eller får tilført elektroner fra andre materialer og blir elektrisk ladet.

Strømretning i en krets: Fra plusspol til minuspol. Strømretningen defineres av historiske årsaker til å være motsatt av retningen til elektronenes bevegelse! Elektronene frastøtes av minuspolen og tiltrekkes av plusspolen.

Trefas: Vekselstrømsystem for overføring av elektrisk energi. Brukes i fabrikker og større produksjonsenheter der det er nødvendig med stor kraft. Trefasesystem har oftest 3 faseledere forlagt i trekant og en ikke-strømførende jordledning.

Wattime: Enhet for elektrisk energi. En wattime er den energien som en effekt på 1 watt utvikler i løpet av en time. 1 Wattime = 3600 Wattsekund = 3600 Joule.

Symbolene brukes i regneformler eller til å identifisere et måleinstrument i en kobling.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: